Semalt hünärmeni: Elektron söwda markasyny döretmek üçin Amazony näme üçin we nädip ulanmaly?

Amazon bazary, adamlaryň markalary çykarýan we sarp edijileriň özüni alyp barşyny öwrenýän platforma bolup hyzmat edýär. Bu täze dörän telekeçileri işe girizmäge kömek edýär. Işewürlik web sahypasy, bazar standarty bilen deňeşdirilende gowy çykyş edip biler. Bazary alternatiw girdeji çeşmesi hökmünde ulanmak goşmaça artykmaçlykdyr.

Artem Abgarian, ýokary derejeli müşderi üstünlikleri Manager Semalt üstünlikli elektron telekeçilik marka döretmek Amazon arkaly giňeldıändirler.

Esasy esaslar

Bazaryň doly potensialyna düşünmezden ozal esaslardan başlamak paýhaslydyr. Amazon, kärhanalar üçin müşderi satyn almaga kömek edýär. Netijede, işleýşine öwrenişensoň, diňe şondan soň markany ösdürmek üçin Amazondan peýdalanmak güýjüni ulanyp bilerler.

Amazon gözlegleriň elli iki göterimini tutýar. 2016-njy ýylyň dördünji çärýeginde Amazon, elektron söwda söwdasynyň altmyş göterimine jogapkär boldy. Netijede, platformada satylýan zatlaryň köpüsi üçünji tarap satyjylaryndan.

Bu maglumatlar, müşderileriň köpüsiniň önüm gözlemek üçin Amazonda ýygy-ýygydan bolýandygyny görkezýär. Şonuň üçin ony marka habardarlygy we müşderileriň habardarlygy üçin ulanmak, işewürlik önümleriniň toplumyna we bu düşünjeleriň töwereginde marketinge, esasy bäsdeşleri bilen bäsleşip biljek derejä çenli kömek eder.

“Amazon” -y ulanmak, potensial müşderilere iş satmak boýunça görkezmelere ters gelýär. Şeýle-de bolsa, “Amazon”, söwda amallaryny kompaniýanyň web sahypasyna girmeli ýerlerine çenli ösdürmäge mümkinçilik berýär. Mysal üçin, bir müşderi belli bir önümi bir kompaniýadan satyn alyp biler, ýöne çalyşmalar diňe web sahypasynda elýeterlidir.

Amazon mahabatlary habarlylygy artdyrýar

Amazonda hemaýatkärlik edilýän mahabatlar, açar sözlere bil baglaýandyklary üçin AdWords-a meňzeýär. Hemaýatkärlik edilýän mahabatlar zerurdyr, sebäbi telekeçi şol bir önümler bilen meşgullanýan kompaniýalary nyşana almak üçin ulanyp biler. Basmagyň bahasy tölegli gözlegden az.

Amazon we SEO bahasy

Bir kärhana satuwda köpelip başlansoň, önümleriniň Amazonyň gözleg reýtinginde birinji orunda çykyp başlamagy gaty ähtimal. Netijede, Google bu ýokary derejeli häsiýetleri ele alar. Google-da organiki gözlegleriň esasy guraly hökmünde önüm açar sözlerini ulanmak müşderileri kompaniýanyň önümlerine ugrukdyrar.

Organiki gözlegler we müşderileri Amazona sürmek bilen, alyjylar firmanyň önümleriniň birnäçe saýtda peýda boljakdygyna düşünerler. Sarp edijiler bilen ynam duýgusyny ösdürýär. Kompaniýa önümlerini dogry görnüşde satsa, gowy syn berjekdiklerine ynanarlar. Syn ýyldyzlary, karar berilmedik müşderiler üçin köp zady aňladýar.

Söwdagärleriň Amazon bilen işleşmezden ozal birnäçe aladasy bar:

Mif 1:

Amazon sebäpsiz markany çykarýar. Markanyň binýady, Amazon görkezmeleriniň çäginde işleýänçä, üçünji tarapa bil baglaýanlygy üçin dogry däl.

2-nji toslama:

Amazon işe başlansoň bir işe başlaýar. “Amazon” -yň işgärleri diňe adamlardan bazar satyjysy ýa-da satyjysy bolmagy saýlamagyny haýyş edýärler, ýöne karar doly gatnaşýan adama bagly.

3-nji toslama:

Amazon adaty elektron söwda dükanyndan tapawutlanýar. Içerki gözlegli we Google ýaly açar söz bilen dolandyrylýan elektron söwda dükany.

Netije

Amazonda satmak karara esaslanýan strategiýa we dogry mukdarda gözegçilik etmekdir. Müşderileri satmak we satyn almak üçin Amazonda köp sanaw bar. Eýesi olar üçin iň oňat strategiýany çözýär.

send email